چطور مهارت هایی را که برای موفقیت احتیاج داریم، معارفه کنیم؟

بازخورد برای رشد حرفه ای ما ضروری است؛ به ما کمک می کند تا مهارت هایی را که برای موفقیت احتیاج داریم، اطلاع و خلق کنیم؛ اما درخواست برای بازخورد می تواند ترسناک باشد؛ مخصوصا زمانی که می ترسیم بازخوردی کاملا مثبت دریافت نکنیم. در این مقاله بوسیله تشریح و بررسی وسایل «توقف – تداوم […]

چطور مهارت هایی را که بخاطر توفیق حاجت داریم، معارفه کنیم؟

بازخورد برای نمو صنف ای ما ضروری است؛ بوسیله ما کمک می یواش تا مهارت هایی را که بخاطر توفیق نیاز داریم، شناسایی و ساختن کنیم؛ اما التماس برای بازخورد می تواند ترسناک باشد؛ مخصوصا زمانی که می ترسیم بازخوردی کاملا مثبت قبض نکنیم. در این مقاله به تشریح و معاینه ابزار «اسکان – تداوم […]

آیا پول خوشبختی می آورد؟

بارها در مورد این روند که پول چقدر می تواند باعثشادی کسی شود، گفتگو شده است. شما چه اعتقاد ای دارید؟ آیا پول می تواند واقعا باعثخوشبختی شود؟ در این مقاله بوسیله این جریان و روش هایی که پول می تواند بی همتا را خوشبخت کند، پرداخته شده است. حتما بخوانید:۷ اصل طلایی موفقیت و […]

چگونه از فرصت های زندگی به انعام استفاده کنیم؟

همهٔ ما می دانیم برای موفقیت داخل زندگی، باید از فرصت هایی که سر راهمان استراحت می گیرند، به خوبی کاربرد کنیم. اما فرصت اصلا چیست و چگونه باید آن را در زندگی روزمره نمره بدهیم؟ بعد بی قراری چگونه باید در علت رسیدن بوسیله اهداف و آرزوهایمان از آن استفاده کنیم؟ در این مقاله […]

منبع کنترل توفیق ها و شکست های ما درون زندگی چیست؟

همان نعوظ که فضا پرگیر ما تغییر می کند، ما نیز می توانیم موفقیت و شکست خود را بوسیله چیزهای تحت کنترل مان خواه نیروهایی که خارج از فایده ما هستند، وفاق بدهیم. دیدگاه ما روی موفقیت بلندمدت ما اثرگذار است. این جهت، «نسب کنترل» ما نامیده می شود. مطالعاتِ ادا شده دربارهٔ این مفهوم […]