سیر تکاملی کمک علمی و فناوری مهتر جمهوری به مشهد

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری مهتر جمهوری و رئیس مبنا ملی نخبگان، دوشنبه 29 مهربانی ماه در عروج یک روزه خویشتن به مشهد ضمن بازدید از مرکز رشد فرهنگی پارک فناوری مشهد در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری خراسان رضوی حضرت یافت. محسن اسماعیل زاده ۲۹ نرمی ۱۳۹۸ / ۲۳:۵۲